1.5 C
Budapest

A helyreállítás útja – A magyar új jobboldali törekvés szellemi irányelvei

„A magyar új jobboldali aktivizmus szellemi irányelvei adottak, a feladat úgyszintén: küzdelemre fel, lépjünk együtt a politika színterére létrendünk, identitásunk és jövőnk védelmében!” Amelyre már sokan vártunk. Ez az Erő és Elszántság szellemiségét tömörítő dokumentum László Balázstól az Erő és Elszántság alelnökének tolmácsolásában.

20157850_110967636225463_7580536236423961801_o

A helyreállítás útja

A magyar új jobboldali törekvés szellemi irányelvei

  • Nulladik lépés: a nyugati hanyatlás felismerése

Európa politikai, kulturális, etnikai és demográfiai értelemben hanyatlik. A napjainkban Európa-szerte uralkodó liberális demokráciák materializmusa és gyengekezűsége, valamint a nemzetközi baloldal által minden szinten kifejtett normafelforgatás hatására a mindenkori európai kultúralkotó és kultúrmegtartó értékek – mint például a vallásosság, az etnikai öntudat, vagy a saját közösség iránti felelősség érzése – a társadalmi közgondolkodás és közértékrend perifériájára szorultak, a kontinens egységességét biztosító belső etnikai és kulturális homogenitás pedig fokozatosan felbomlik. A kialakult helyzet súlyos mivoltát pedig fokozza, hogy amíg az őshonos európai népcsoportok lélekszáma generációról generációra drasztikus méretekben csökken, addig a különböző, nem őshonos etnikai kisebbségek (arab, afrikai és cigány népcsoportok) létszáma hatványozottan növekszik Európa-szerte, amely folyamat pedig eredőjeként szolgál a párhuzamos társadalmak és ezáltal a növekvő etnikai feszültségforrások kialakulásának (itt kiemelten értve az európai no-go zónák jelenségét). A helyzetünk még ennél is súlyosabb, ha számításba vesszük a legfiatalabb európai generációk körében terjedő általános önpusztítás (mint például az általános droghasználat terjedtsége) jelenlegi fokozatát. A napjainkra kialakult problémák sora pedig szinte végeláthatatlan, de a hanyatlás forrásának felismerése és alapos vizsgálata kezünkbe adja a feladatot, miszerint olyan irányelveket és feladatköröket kell politikai szinten meghatározni, amelyek megoldást kínálnak a finoman szólva is negatív jövőkép eloszlatására. Hiszen, ha a folyamatok a jelenlegi irányok szerint tendálnak a továbbiaknak, akkor közös kontinensünk nehéz történelmi időszak elé néz.

  • Az új jobboldali erők színrelépése

Bár az európai kultúrkör – és vele együtt szeretett hazánk, Magyarország – a dekadencia útján halad, a jelenlegi európai liberális politikai elit nem csak képtelen, de nem is akarja belátni a helyzet valódi súlyosságát. Sőt, hozzájárul a kialakult helyzet fokozásához, ezzel párhuzamosan pedig gyűlölködőnek, bigottnak vagy szélsőségesnek nyilvánítja mindazon Európa-szerte szerveződő mozgalmakat, amelyek felhívják a figyelmet a szőnyeg alá söpört politikai, társadalmi és kulturális problémák időzített bomba jellegére.

II.

A nemzetközi baloldalnak az európai kultúrkör hanyatlásában betöltött generáló szerepe elvitathatatlan: a hagyományos társadalmi normák céltudatos kiforgatása (mint például a férfi-női szerepek, a család és a házasság eredeti rendeltetésének relativizálása), a multikulturális pusztítás erőltetése, nem utolsó sorban pedig az Európa-szerte szervezkedő, az európai ember életközösségét és jövőjét védelmező patrióták politikai szerepvállalásának megnehezítése is mind-mind hozzájárul az egészséges európai létrend elpusztításához. Így kijelenthetjük, hogy a nemzetközi baloldallal bárminemű politikai kompromisszum felesleges, amennyiben célunk a dekadens folyamatok megszakítása és az európai létrend helyreállítása.

A nemzetközi baloldal fentebb vázolt tevékenysége viszont mit sem érne, ha az európai jobboldal egésze életerős, életigenlő és akaratteljes válaszokban reagálna a politikai, kulturális, etnikai és demográfiai hanyatlás generálóinak tevékenységére. Ehhez viszont életerős, életigenlő és akaratteljes jobboldalra van szükség, viszont az eddigi, önmagukat jobboldalinak meghatározó pártok és politikai szervezetek jelentős része finoman szólva is elbukott a vizsgán. Politikai tevékenységük nem jelent többet, mint a nemzetközi baloldal látszólag jobbról történő legitimálását a baloldali liberális retorikai elemek egyértelmű átvételével és használatával (mint például az egyenlőség hamis mítoszának hangsúlyozása, a már szinte Európa-ellenes, túltolt humanizmus sulykolása, nem utolsó sorban pedig ide értendő a patrióta szerveződések baloldali szókifejezésekkel való elítélése). Így tehát belátható, hogy az eddigi jobboldal bizonyos szereplői (az úgynevezett mérsékelt, vagy konzervatív jobboldali pártok és csoportosulások) csupán a nemzetközi liberalizmus egyöntetű kiszolgálójaként funkcionálnak.

Ébredeznek viszont új szándékok, új akaratok a nyugati világ számos pontján. Olyan szervezetek és pártok sorakoznak, amelyek belátva a nemzetközi baloldal ámokfutásának veszélyességét és az eddigi jobboldal (vagy inkább szekunder-baloldal) elvtelenségét és részrehajlásban való gyengeségét, új irányok és új lehetőségek után kutatnak. Ezeket hívjuk új jobboldali törekvéseknek, amelyek egyszerre utasítják el a liberalizmus rend-, normalitás- és hagyományellenes ideológiáját és a politikai korrektségnek nevezett véleményelfojtást, egyúttal pedig új politikai irányokat határoznak meg, új hívószavakat és új irányelveket alkalmaznak a legfiatalabb generációk öntudatra ébresztése érdekében.

III.

A világ folyamatosan változik, akik pedig nem ismerik fel a történelem által kimért parancsszavakat, azoknak nincsen létjogosultsága a politika színterén. Új idők és új szelek fújnak, így elérkezett az idő, hogy a XXI. századi valóságban szemlélődve, de a mindenkori európai kultúralkotó irányelveket zászlóra tűzve lépjen elő egy új magyar politikai mozgalom, amely elutasítva az eddigi jobboldal gyengekezűségét, részrehajlását és korszerűtlenségét, egy új jobboldal egységét és akaraterejét felmutatva szálljon szembe a liberalizmus és a nemzetközi baloldal pusztításával. Így született meg az Erő és Elszántság, mint a magyar új jobboldali akarat megtestesült mozgalma.

IV.

Magyar politikai és társadalmi viszonylatban fontos ismertetni még egy olyan kiküszöbölendő tényezőt, amelynek elhagyása kulcsfontossággal bír mozgalmunk megfelelő szemléletmódjának kiépítésében: ez a kiküszöbölendő tényező a múltba révedés és a folyamatos, szinte már a jelentől elszakadt és a jövőért vívott küzdelmet nélkülöző nemzeti nosztalgia jelensége. Ez a jelenség magyar jobboldali közösségeink bizonyos köreiben lelhető fel; konkrét gyakorlati esetekben akkor, amikor némelyek korszakunk szempontjából nem meghatározó történelmi ellentétek felhevítésén fáradoznak, illetve sokakat az öncélú nosztalgiázás tévútjára terelnek. El kell fogadnunk a tényt, hogy a történelem organikus, folyamatosan változó, így semmi sem történik kétszer ugyanúgy. A jelenlegi magyar társadalom- és embertípus teljesen más gondolkodási és cselekvési szerkezettel rendelkezik, mint bármely másik kor bármely pillanatában. Amennyiben viszont naivan elhitetjük magunkkal a „régit vissza” szemléletének nem létező létjogosultságát, úgy nem csak becsapjuk önmagunkat és a politikai közösségünkhöz tartozó társainkat, de nagyobb kárt is okozunk vele, mint gondolnánk: eredménye a keserűség és a folyamatos csalódás, mert hiába keressük, de nem látjuk a régi kor emberét és a régi kor társadalmi sajátosságait. Új korszakban élünk, így megmaradásunk és politikai érvényesülési lehetőségünk szempontjából életbevágó a múltba révedés kultuszának felszámolása és a jövőbe tekintő szemlélet megértése és elsajátítása. Ez természetesen nem jelenti azt – a félreértések elkerülése végett – hogy elődeink hősiessége ne lenne mintapélda számunkra, viszont mi nem valamely régmúltbéli időszakot akarunk feltámasztani (hiszen ez a világ valós működése szempontjából lehetetlen), hanem „egy új történelmet akarunk kezdeményezni”.

Mozgalmunk nem enged teret a múltba révedés káros formáinak, mert törekvésünk új jobboldali – a jelenben él és a jövőbe tekint – így lelki szemeink előtt a magyar létrend és a magyar jövő biztosításának akarata áll!

  • Metapolitika: a küzdelem valódi színtere

Amit olvasunk online felületeken, amiket tanulunk az iskolában, amiket hallunk a televízióban: mind-mind tudatos kialakítás eredménye. Minden információhalmaz, amelyet környezetünkből kapunk, tudatos és célszerűségből létrehozott politikai akarat terméke. Aki ezt tagadja, az vagy nem rendelkezik kellő ismeretanyaggal az oktatáspolitikai szervezés és a mediatizált politika világáról, vagy tudatosan mond ellene e ténynek, tudatos politikai érdekekből.

II.

Minden politikai és társadalmi változás (amely magával hozza a kultúra befolyásolását is) előzetesen elkészített recept eredménye; a spontaneitás e tekintetben kispolgári ábránd. A politikai és társadalmi változások, az ismert forradalmak nem pusztán bizonyos társadalmi elégedetlenségekből eredő spontán kitörések, hanem egy azokat megelőző, olyan közértékrendet és közgondolkodást teljesen átalakító úgynevezett metapolitika eredményei, amelyek több évtizedes időintervallumban készítik elő a társadalmi talajt a politikai változtatás számára. A metapolitika azon politikai tevékenység fogalma, amely túl a napi politika és a közpolitika világán a társadalom közértékrendjét és közgondolkodását hivatott befolyásolni. Jelen korunk liberális ideológiai uralma sem egy önműködő „történelmi haladás” eredménye, hanem a nemzetközi baloldal tudatos és hosszú időkön átívelő projektjének terméke.

III.

Bár mozgalmunk természetesen kiveszi a maga részét a napi politikai csatározások harcterén, soha sem szabad elfelejteni a közértékrend és közgondolkodás helyreállításáért vívott küzdelem kulcsfontosságú politikai zónáját, a metapolitika világát. E terület valóságát könnyű felismerni, ha csak szemügyre vesszük a politikai korrektség (PC) véleményelfojtásának működését: bár fizikai bántalmazás ritkábban fenyegeti az őszinte és szókimondó patrióta egyéneket, a verbális erőszak, a hiteltelenítés és az egzisztenciális tönkretétel eszközeivel tetemre hívnak mindenkit, akik csak meg merik bolygatni a törhetetlennek hitt, de valóságosan normalitás-ellenes liberalizmus dogmatikus alappilléreit. Ezen példa mentén belátható – tapasztalva a valóságban gyakorta előforduló PC-jelenségeket – hogy a napi politika szféráján túl a küzdelem valódi színtere világnézeti, szemléletbeli, metapolitikai. Így magyar új jobboldali mozgalmunk reakciója sem lehet más, mint a jobboldali metapolitikai hadjárat meghirdetése: küzdelmet hirdetünk a közértékrend és a közgondolkodás helyreállításáért, hogy az európai politikai, kulturális, etnikai és demográfiai hanyatlás folyamatában felmutassuk az öntudat és az önvédelem akarását magyar és európai létrendünk, identitásunk és jövőnk védelmében!

1. Irányelv: az etnikai és kulturális homogenitás védelme – az önazonosságunkhoz való jog

Bár politikai ellenfeleink nem győznek eleget tenni annak érdekében, hogy az etnikai identitásért való kiállásunkat értelmetlen gyűlölködésnek állítsák be, erőlködésük hiábavaló, hiszen a puszta logika mentén is belátható, hogy bennünket kizárólag a saját etnikai és kulturális közösségünk szeretete motivál. Nem gyűlölködés azt mondani, hogy számunkra a magyar létrend elsőrendű, a magyar kulturális önkifejezés fenségesebb és értékesebb, és hogy jövőnk biztosításáért készek vagyunk politikai küzdelmet vívni. A sajátunk szeretete nem gyűlölet, a sajátunk védelme nem mások ellen való: kizárólag sajátunkért, a sajátunk érdekében.

II.

Érdekes és szinte napi szinten mérhető jelenség, hogy a nemzetközi baloldal és jobboldalinak titulált kiszolgálóik teljes elfogadással viszonyulnak olyan esetekben, amikor különböző, nem őshonos etnikai kisebbségek képviselői vallanak színt önazonosságtudatukról és etnikai büszkeségükről, viszont ellenségesen és támadólag viszonyulnak akkor, ha valamely közéleti felületen elhangzanak a „büszke vagyok rá, hogy magyar őseim vannak”, vagy a „büszke vagyok fehér származásomra” mondatok. Ez a kettős mérce elfogadhatatlan, különösen egy olyan korszakban, amikor szinte a bőrünkön érezzük az európai ember életközösségének és létrendjének lehetséges megszűnését. Amíg az előbb említett politikai erők az európai patriotizmus – így az európai önvédelem – elfojtásán fáradoznak, addig ugyanolyan lelkesedéssel erőltetik a generációról generációra megduplázódó nem őshonos etnikai kisebbségek létszámbeli növekedését, valamint politikai és kulturális felülreprezentálását.

Meg kell vallanunk – máskülönben az ügy elhallgatása gyávaságunkról tenne tanúbizonyságot – hogy meg akarjuk védeni Európa és Magyarország etnikai és kulturális homogenitását, valamint ki akarjuk harcolni a jogot, hogy az őshonos európai ember büszkén vallhasson színt származásáról és identitásáról úgy, hogy ezért semmilyen sérelem, lelkifurdalás, vagy negatív követkemény ne érje életében. Ami a világ összes rasszát megilleti, illessen meg minket is, ezért a jogért pedig vállalnunk kell a politikai küzdelmet!

Így belátható, hogy politikai szándékunk nem mások ellen való, hanem sajátunk védelméért. Aki gyűlölettel rágalmazza sorainkat, annak szándéka a gyűlölet, méghozzá az európai ember büszkesége, hagyományai és létrendje ellen. Hiszen akinek szemét az akaratunk szúrja, azt valójában létünk egésze zavarja.

2. Irányelv: kiállás a különbözőségekért és a valódi sokszínűségért

 A liberálisok gyakorta hangoztatják a sokszínűség kifejezését, mint – szerintük – a multikulturalizmus társadalmi gyümölcsét. A multikulturalizmus társadalmi gyümölcseit viszont jól ismerjük a valóságban, hiszen elég csak széttekinteni napjaink Európájában és megismerni azt a társadalmi káoszt, amit ezen elmélet erőszakos gyakorlatba ültetése okozott. Mozgalmunk szilárd álláspontja, hogy a sokszínűség fontos és megvédendő, de kizárólag úgy, ahogyan az természetes és organikus formákban világszerte kialakult. Így kiállunk minden életközösség és kultúrkör homogenitásának védelme mellett, amelyben sajátunkat is megilleti az önazonossághoz és az önvédelemhez való jog. Hiszen, a sokszínű világban minden kultúrának van egy kultúrterülete; magától értetődőnek érezzük a jogot, hogy e világhalmazban megvédjük saját kultúránk és saját kultúrterületünk homogenitását. Így létezik a valódi sokszínűség, ahogyan annak lennie kell.

Ebből kifolyólag egyöntetűen elutasítjuk azt a nemzetközi baloldal által megszervezett multikulturális projektet, amely felborítja az európai ember életközösségének természetes és organikus létrendjét, téridegen rasszok és kultúrelemek erőszakos betelepítésével (ezzel olvasztótégelybe küldve a kultúrákat), nem utolsó sorban pedig – mintegy megbénítva a háttérországot – a természetes nemi identitások és nemi orientációk erőszakos felforgatásával. A valódi, természetes alappal rendelkező sokszínűségért kiállunk (amely színskálának a fehér is árnyalata), viszont a nemzetközi baloldal által éltetett sokszínűséget – a multikulturalizmust – nem csak elutasítjuk, de etnikai és kulturális homogenitásunk védelme érdekében közveszélyesnek is nyilvánítjuk!

A világban létező különbözőségek és egyediségek ezáltal mozgalmunk szellemiségében védettséget élveznek. A különbözőségek közé tartoznak a már említett etnikai és kulturális különbségek (életközösségek közötti különbségek), az adott társadalmon belül az egyének közötti különbségek (eltérő adottságok és képességek), valamint a szintén természetes nemi különbségek (hiszen mi büszke férfiak és büszke nők vagyunk, úgy és ahogyan annak születtünk). Bár ellenfeleink itt is a gyűlölködés és a bigottság jelzőjét illetik reánk, ez valójában nem több, mint a valóság reális megközelítése és megítélése. Eleve halva született minden olyan ideológia és politika, amely a természetes és organikus emberi tényezőket megtagadva próbál politikai és társadalmi rendszereket felépíteni. Mi a természetes és organikus tényezők reális belátása mentén gondolkodunk, így szellemi irányelveinket is ezekhez igazítjuk.

Minden társadalom akkor tölti be természetes rendeltetését, ha „minden úgy van, ahogy annak lennie kell”, ha a természetes emberi adottságokra alapozza érdemelvű működését. E tekintetben jelszavunk nem lehet más, mint különbözőség és valódi sokszínűség, az európai életközösség, létrend és kultúra mindennemű védelmében!

3.  Irányelv: a rendpárti helyreállítás igénye – hierarchia és tekintélyelv

Fejetlenség, zűrzavar, káosz: nem vitás, hogy a nyugati politikai és kulturális terület e három szóval kifejezhető állapot felé sodródik. A nemzetközi baloldal és a jobbról részrehajló bábpolitikusok és bábpártok által erőltetett liberális nyomás alatt az európai kontinens népei jövőkép és megfelelő öntudat nélkül sodródnak a fogyasztói berendezkedés illuzórikus világában, miközben a már felvázolt problémák köre fokozatosan terebélyesedik. A hanyatlás védelmét képviselő, különböző baloldali, szélsőbaloldali és antifasiszta csoportok mintegy vazallus funkciót betöltve kutatják és támadják mindazon életigenlő európai kezdeményezéseket, amelyek felismerték a dekadencia végzetes folyamatát és az élni akarás nevében sorakoznak fel a helyreállítás zászlói körül. A politikai tér polarizálódik, a szőnyeg alá söpört problémák valóságos testet öltenek, a feszültség pedig hónapról hónapra növekszik. Igaz és abszolút helytálló meghatározás az, hogy a liberalizmus tulajdonképpen az anarchia előszobája. Meg kell határozni viszont ennek antitéziseként (a liberalizmus okozta hanyatlás ellenszereként), hogy az új jobboldali törekvések pedig a rend előszobáit jelentik, a helyreállítás kapuit képviselik.

II.

Helyreállítási – magától értetődően antiliberális – politikai küzdelmünkben kiemelten fontos, hogy a megfelelő kultúralkotó és kultúrmegtartó értékek között a rendpártiságot is annak eredetisége és rendeltetése szerint birtokoljuk. Rend pedig az, ami természetes és organikus: mint például az egészséges és hierarchikus közösségi létrend, vagy a napjainkban megkérdőjelezett férfi-női genetikai meghatározottság. Így rend, hagyomány és normalitás összefügg, mert e szavak magját az eredeti és természetes rendeltetés igénye alkotja.

Bár a nemzetközi baloldal metapolitikája folyamatos sulykolással igyekszik elhitetni, hogy korunk liberális politikai és kulturális sajátosságai egy szükségszerű „haladás” eredményei, ez valójában szemenszedett hazugság. Fizikai erőszakkal (pl. 1789), az ifjúsági kultúra eltorzításával (pl. 1968), verbális erőszakkal (pl. napjaink), az oktatás és a média teljesmértékű felhasználásával és minden létező lehetőség kiaknázásával érték el, hogy korunk modern embere azt gondolja, hogy az egyenlőség természetes állapot, a hierarchia és a különbözőség pedig „bigott és szélsőséges” politikai csoportok periferikus gondolkodása. Erre az Európa-ellenes, rend- és rendeltetés-ellenes metapolitikai hadjáratra válaszunk nem lehet kevesebb, mint a rendszeretet eredeti értelmében való feltámasztása, hogy új jobboldali politikai tevékenységünk során helyére tegyük a megbontott létrend tartóoszlopait.

III.

Hogy az egyenlőség hamis mítoszát lebuktassuk, elég csupán egyszerű hétköznapi példákon keresnünk a valóság igazi arcát. Hiszen: miért lenne egyenlő a szakmailag hozzáértő tanár az ismeretanyag hiányából fakadóan rászoruló diákkal? Miért lenne egyenlő a tizenkét órás műszakot háta mögött tudó dolgozó a naplopóval? Miért lenne egyenlő egy speciális egységnél szolgáló katona egy újonc bakával? Miért lenne egyenlő két lelkileg sérült, azonos nemű egyén párkapcsolata egy férfi és egy nő szentségben történő, nemzésre alkalmas házasságával? Miért lenne egyenlő a magasságokba törő európai kultúra olyan versenytársával, amelyben a kultúra magasfokát a szavannán felhúzott kunyhó jelenti? Vagy miért lenne egyenlő az edző az újonnan érkezett, sportolni vágyó fiatallal? A mester a tanítvánnyal? A példák sora a hétköznapi életben végeláthatatlan és azok abszolút bizonyító erővel bírnak: egyenlőség nem létezik. Ilyen hamis mítoszt csak annak érdeke megteremteni és sulykolni, akinek ellensége a természetes és organikus létrend. Mi pedig nem hagyjuk védelem nélkül kulturális alappilléreinket, így leszögezzük, hogy a hierarchia mellett – amelynek rendezőelve a képesség és a teljesítmény – vállvetve kiállunk és alkalmazzuk is létünk minden területén.

Létünk alapja a közösség, a közösség alapja a hierarchia, a hierarchia alapja pedig a képesség és a teljesítmény: ez a természetes és organikus, érdemelvű és tekintélyelvű gondolkodás alapképlete. Rendpárti törekvésünk akarata a hierarchikus létrend, a társadalmi tekintélyek és a társadalom érdemek szerinti működésének helyreállítása!

4. Irányelv: az európai patrióták egységes fellépésének akarása

Miként azt több érintett terület mentén bemutattuk, Európa politikai, kulturális, etnikai és demográfiai értelemben hanyatlik és hiányoznak a szükséges kultúralkotó és kultúrmegtartó értékek a közértékrend és közgondolkodás területéről – a liberalizmus, pedig mint az AIDS, úgy oldja fel az európai immunrendszer maradékát is. Ez a hanyatlás nem csak hőn szeretett magyar nemzetünket, de a kontinens minden népét egyaránt sújtja. Ilyen történelmi időkben nem engedhetjük meg magunknak azt a „luxust”, hogy ellentéteket és feszültséget szítsunk mindazon európai népek ellenében, akikkel most egyként nézünk szembe a jövőkép nélküli létezés fájdalmas időszakával. Egy a veszély, egy a sors és egy a jövő: vagy a megszűnés, vagy a fennmaradás. Így egyértelműen elutasítjuk a sovinizmus minden formáját, mert valljuk, hogy nemzetünk érdeke megkívánja az európai életközösség minden életigenlő népével – illetve mozgalmi szinten az öntudatra ébredt európai patriótákkal – való összefogást. Viszont azt is leszögezzük, hogy magyar népünk védelme számunkra kötelesség, így nemzetünk bárminemű megsértése esetén az első sorokban jelenünk meg kiállni a magyar méltóság védelmében.

II.

Leszögezendő, hogy az európai egységre való törekvésünk semmilyen formában nem egyeztethető össze a baloldali liberálisok – és az önmagukat jobboldalinak tituláló részrehajlók – által sulykolt európaisággal. Az ő európaiságuk csupán szlogen, amely a liberális politikai és kulturális térhódítás érdekeit szolgálja, de törekvésük céljában a lepel alatt egyértelműen az európai kultúrkör felszámolása áll. Elutasítjuk a liberálisok Európáját és a szintén szélsőliberális alapokon működő Európai Unió tevékenységét és helyette igent mondunk az öntudatos és patrióta Európa helyreállítására, magyar és európai létrendünk és jövőnk védelme érdekében!

  • Önfejlesztés és aktivizmus

Szellemi irányelveink meghatározásra kerültek, viszont minden írás csak holt betű, amelynek lelket a mozgalom ereje és elszántsága képes adni. Szükség van írásra és szükség van mozgalomra, ahogyan szimbolikus értelemben szükség van a tollra és szükség van a fokosra. Új jobboldali patrióta mozgalmunk létjogosultságát ez adja meg, ha az önfejlesztés és a politikai aktivizmus egységében szervezzük meg mind önmagunk, mind politikai közösségünk életét.

A magyar új jobboldali aktivizmus szellemi irányelvei adottak, a feladat úgyszintén: küzdelemre fel, lépjünk együtt a politika színterére létrendünk, identitásunk és jövőnk védelmében!

Budapest, 2017. szeptember

László Balázs, alelnök – Erő és Elszántság

spot_img
spot_img

Kapcsolódó cikkeink

Friss cikkeink