1.5 C
Budapest

A multikulturalizmus cukormázba bújtatott népirtás

Az elnyomó multikulti rezsim működtetői szerint Afrika az afrikaiaké, Ázsia az ázsiaiaké, Európa és benne hazánk viszont mindenkié.  „…a multikulturalizmus, a tolerancia, a “sokszínűség kultusza” nem más, mint csendes népirtás.”

Civilizációnk alapítói a honos, fehér európaiak egy globális kisebbség tagjai. Jelen tendenciák mellett, ha folytatódik a ránk kényszerített tömeges bevándorlás és a bevándorlókkal való szintén kényszerített etnikai keveredés, akkor Európa többi népével együtt a mi népünk is feloldódik a beözönlő színes népek tengerében, végleg megszűnünk létezni mint faji, etnikai és kulturális csoport. Ezért ki kell mondani az igazságot: a multikulturalizmus, a tolerancia, a “sokszínűség kultusza” nem más, mint csendes népirtás, mellyel kizárólag Európa honos népeit tehát csakis minket vettek célba a rendszer működtetői, hogy végleg eltűnjünk a történelem színpadáról. “Rasszista” csak a fehér ember lehet… A kínai ember soha nem lehet “rasszista” vagy “idegengyűlölő”, ha a kínai negyedben akar élni a sajátjaival szegregáltan, elkülönülve, hogy identitásukat és népük egyedi jellegét megőrizzék az utókornak.

unnamed

Saját hazájukban sem kényszeríti rájuk senki az úgynevezett “sokszínűséget”, a multikultit, tehát a harmadik világbeli népek tömeges bevándorlását és a velük való kötelezővé tett integrációt, keveredést különböző “rasszizmus” ellenes és deszegregációs törvényekkel, jelen tendenciák mellett Kína mindig kínai marad, Európa viszont pár évtizeden belül megszűnik európainak lenni. További érdekes – Hazánkban IS tapasztalható – jelenség, hogy a menekülttáborok befogadására mindig színmagyar településeket kényszerítenek a nemzetközi multikulturalista rezsimet kiszolgáló hatóságok, ezen táborokat soha nem a cigány többségű településhez telepítik Borsodba vagy Szabolcsba… A multikulturalizmus népirtás, mely kizárólag a honos európaiakat és közöttük minket magyarokat vesz célba, létezése térben és időben igen korlátozott, kizárólag a nyugati (fehér) világban létezik és azt akarja elpusztítani, kényszerítését tiltja az 1948-as Genocídium Egyezmény. A multikulti megállítására immár nemzetközi mozgalom is szerveződött, melynek honlapját ajánljuk angolul tudó olvasóink figyelmébe (http://whitegenocideproject.com/).

A multikulti kiagyalói és kényszerítői jelen jogszabályi keretek közt is bíróság elé állíthatók és rács mögé juttathatók a Genocídium Egyezményre alapozva:

Egyezmény –  törvényerejû rendelet a népirtás bûntettének megelôzése és megbüntetése tárgyában
Convention  on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide

  1. Cikk:  A Szerzôdô Felek megerôsítik, hogy a népirtás függetlenül attól, hogy békében vagy háborúban követik el, a nemzetközi jogba ütközô bûncselekmény és kötelezik magukat arra, hogy ellene megelôzô rendszabályokat foganatosítsanak, elkövetését pedig megbüntetik.
  2. Cikk:  A jelen egyezmény népirtás alatt a következô cselekmények bármelyikének, valamely nemzeti, népi, faji vagy vallási csoport, mint olyan, teljes vagy részleges megsemmisítésének szándékával való elkövetését érti:
  3. a)  a csoport tagjainak megölése;
  4. b)  a csoport tagjainak súlyos testi vagy lelki sérelem okozása;
  5. c)  a csoportra megfontolva oly életfeltételek ráerôszakolása, melyeknek célja a csoport teljes vagy részleges fizikai elpusztulásának elôidézése;
  6. d)  oly intézkedések tétele, amelyek célja a csoporton belül a születések meggátolása;
  7. e)  a csoport gyermekeinek más csoporthoz való erôszakos átvitele.

Tehát a népirtás (genocídium) bűne békeidőben és háborúban is elkövethető, nem kell, hogy azt nyers erőszakkal kövessék el. Ezért a genocídium nem azonos a tömeggyilkosság fogalmával, nem kell, hogy fegyveresen legyen elkövetve, mivel a népirtás fogalmának a lényege az, hogy egy etnikai, faji stb. csoport számára lehetetlenné teszi a jövőbeni létezését és túlélését, nem feltétlenül a szóban forgó etnikai csoport tagjainak a közvetlen fizikai elpusztításával. Jó példa a genocídiumra az, amit Kína tesz Tibettel, kínaiak tömegeit telepítve be Tibet területére, hogy a tibeti népet, saját hazájából kiszorítsa, kényszerített integrációval és keveredéssel identitásukat és egyedi etnikai csoportként való létezésüket lehetetlenné tegye, emiatt annak idején rengeteget háborogtak balos, ”jogvédő” szervezetek, népirtásnak nevezve a Kína kormánya által elkövetett cselekményeket. Jelenleg az összes európai gyökerű nép kormánya ezt erőlteti saját népére az összes fehér – tehát európai gyökerű – országban és csakis ott.

unnamed (1)

A jelenleg uralkodó polkorrekt politikai dogmavilág szerint az európai gyökerű népeknek nem lehet saját, kizárólagos  hazája, nem formálhatnak maguknak jogot a faji-etnikai csoportként való létezéshez és túléléshez, nem formálhatnak saját közösségeket, akinek ez nem tetszik az “fasiszta, rasszista, fajgyűlölő giliszta” és lecsap rá a marxista, állami terrorgépezet és elviszi este a fekete autó… Ez a hozzáállás szélsőséges és bűnös, mert jogunk van a saját létezésünkhöz, a saját önrendelkezésünkhöz, jogunk van ahhoz, hogy közösségeket formáljunk saját etnikai csoportunkkal, ahogyan kedvünk tartja. Lehet, hogy a faji-etnikai diszkrimináció egyesek szerint nem szép dolog, de a népirtás sokkal nagyobb bűn, még akkor is ha saját népünkkel tesszük, és/vagy szemet hunyunk felette! A multikulti rezsim által meg nem szállt területeken, tehát a világ nagyobbik részén teljesen természetes dolognak számít az, hogy egy adott ország lakói és kormányuk elsősorban saját kultúrájukat, népüket, tehát a honos többségi társadalmat védik elsősorban, Kuvaitban pl. külföldi nem szerezhet állampolgárságot… Közösségeket formálhatunk, úgy, ahogy az nekünk tetszik. Ez minden nép alapvető emberi joga, ez az alapjog adott, tehát nem kérdőjelezzük azt meg.

A Genocídium Egyezmény b), c), d) pontja bővebb magyarázatra szorul, hogy miért is vádolhatók meg a multikulti hívők, a hatalom birtokosai a népirtás bűntettével. Az egyezmény c) pontja szerint népirtásnak minősül “a csoportra megfontolva oly életfeltételek ráerôszakolása, melyeknek célja a csoport teljes vagy részleges fizikai elpusztulásának elôidézése” erről, már beszéltünk, a kényszerített tömeges bevándorlás és a harmadik világbeli népekkel és egyéb nem európai kisebbségekkel való kikényszerített integráció népünk fizikai és tényleges megsemmisülését vonja majd maga után.

A Genocídium Egyezmény d) pontja szerint is felelősségre vonható a multikulturalizmust ránk kényszerítő dúsgazdag elit és az őket támogató kivételezettek köre, a jogszabály d) pontja így szól: “oly intézkedések tétele, amelyek célja a csoporton belül a születések meggátolása“. A tömeges bevándorlás és kényszerített keveredés – tehát a deszegregáció – révén kényszerítik a csoporton kívüli vegyes házasságokat más népekkel, azaz gátolják a honos európaiak körében a csoporton belüli születések számát. Kényszerítik a honos európaiakat, hogy a tömegesen beözönlő harmadik világbeli népekkel keveredjenek, házasságot kössenek, hogy etnikai csoportként végleg eltűnjenek, kihaljanak. Igen alattomos módon teszik ezt, mert bár a vegyes házasságokat törvényekkel közvetlenül – még – nem kényszerítik, de kényszerítik azokat a körülményeket, melyek a csoporton kívüli vegyes házasságokhoz, tehát a saját etnikai csoportunkon belüli születések meggátlásához vezetnek.

A b) pont “a csoport tagjainak súlyos testi vagy lelki sérelem okozása”, az európai honos népeknek nem adnak teret, hogy a létüket veszélyeztető, rájuk kényszerített különböző deszegregációs törvények és tömeges bevándorlás ellen felemeljék hangjukat. A hatalom emberei és annak rosszindulatú talpnyalói terrorizálják, megfélemlítik a tiltakozókat a “tolerancia” és a “sokszínűség” nevében, a jól ismert megbélyegző jelzőkkel – náci, rasszista, gyűlölködő stb. – illetnek mindenkit, aki saját jogaiért kiáll. Mára odáig jutottunk, hogy az ember nem döntheti el, gyermeke kikkel járjon egy iskolába és ő maga sem döntheti el, kikkel és hol akar szórakozni. Ma már a törvény nem engedi tiszta, etnikai alapon szerveződött magyar szórakozóhelyek, iskolák és települések meglétét, ha valaki mégis kiállna népe alapvető önrendelkezési és önszerveződési joga mellett, akkor lecsapnak a “jogvédő”, “civil” szervezetek és az általuk életre keltett és a mi pénzünkből élő Egyenlő Bánásmód Hatóság vagy az ombudsman. Tehát hihetetlen terrorhadjáratot folytatnak ma azon európaiak ellen, akik igent mondanak népük megmaradására, túlélésére valamint a saját érdekeik érvényesítésére annak ellenére, hogy ezek az  emberek a társadalom abszolút többségét képezik.

Mindent összegezve az igazi hatalom, mely révén nemzetünk felemelkedhet és kiszabadulhat a nemzeteken átívelő, elnyomó, neomarxista, multikulti rezsimből mindenképpen a törvényhozók és a helyi cselekvő polgárok  kezében van, rajtuk múlik, hogy engedik-e a különböző külföldről finanszírozott, ellenséges “civil” szervezetek hazánkban való ténykedését, megengedik-e, hogy ezek a szervezetek itt befolyást szerezzenek és büntetlenül viszályt szítsanak idegen hatalmak érdekeit képviselve. Jelen cikkben nem térünk ki a második generációs kommunizmus egyéb káros társadalmi következményeire, az emberi kapcsolatok megromlására, a család intézményének szétrombolására, a férfi és nő közötti ellentét kiélezésére és a homoszexuális lobbi pusztító tevékenységére. Nem esett szó ezen rendszer gazdasági következményeiről, az egyre mélyülő szegénységről és létbizonytalanságról sem. A cikkben a rendszer egyetlen káros aspektusát vizsgáltam csak meg és elemeztem ki, de úgy gondolom, mindannyian egyetérthetünk abban, hogy legnagyobb ellenségeink nem a “kisebbségek”, hanem azok az árulók, akik megnyitják a pusztító inváziós hordák előtt a kapukat és a hátunkba döfik a kést, a hazafias szervezetekenek talán elsősorban az ő tevékenységüket kell minden eszközzel ellehetetleníteni.

 (Deres.tv, Betyársereg)

spot_img
spot_img

Kapcsolódó cikkeink

Friss cikkeink